Activitat formativa per a joves, per a fomentar i aprendre a treballar l’associacionisme i voluntariat juvenil”

Mòduls formatius
MF1.- El voluntariat i la seua funció social. Concepte de voluntariat social. Associacionisme i participació
social. Legislació de les activitats de temps lliure dirigides a infància, adolescència i joventut. Recursos per a
la intervenció en programes d’oci educatiu. Disseny i programació d’activitats i projectes d’educació en el
temps lliure infantil i juvenil. 15h
MF2a.- Intervenció Social: evolució històrica i principis bàsics. El “estat de benestar social” i les
organitzacions. Metodologia de la intervenció social. Característiques i funcions bàsiques. Infància en
situacions de risc. Consideracions i intervenció. Desigualtat de gènere. Desenvolupament evolutiu en
Persones Majors. 15h
MF2b.- Gestió d’Associacions. Creació i marc normatiu. Llei d’Associacions. Obligacions laborals, fiscals,
comptables (Pla General Comptable, impostos i tributs, contractació, PRRLL, segurs RC i accidents,…).
Estatuts. Tipologia Associativa.15h

 

 

Dates: 8, 13 i 15 de Novembre i 4, 11,13,18 i 20 de Desembre

Horari: 16:00 a 20:00 Hores

Reserves

Les reserves estan tancades per aquest esdeveniment.