CURS LLENGUA SIGNES. NIVELL II.


Què és la llengua de signes?

Molta gent es fa aqueixa pregunta però poques són les persones que la saben
contestar. Açò es deu al simple fet que no és una llengua coneguda ja que és utilitzada per un col·lectiu molt
tancat, que és la comunitat sorda. És important que els educadors/as de temps lliure tinguen una base
mínima de llengua de signes per a poder interactuar amb aquest col·lectiu en activitats vinculades a la
pedagogia de l’oci, tals com a campaments, escoles d’estiu, tallers educatius,… Aquest curs va dirigit d’una
banda a totes aquelles persones que vulguen aprendre una llengua nova que els permeta accedir a descobrir
un món desconegut i d’altra banda, a dotar de recursos específics a monitors/as i animadors/as juvenils que
els permeten una intervenció socioeducativa adequada en treballar amb aquesta comunitat.

Reserves

Les reserves estan tancades per aquest esdeveniment.