CURS: DIVERSITAT FUNCIONAL I TEMPS LLIURE

20 HORES

 

Introducció
En qualsevol tipus d’intervenció és necessari saber com intervenir i per què. Però és essencial contestar a
una pregunta prèvia: amb qui. En el cas de les persones amb diversitat funcional és fonamental el
coneixement d’uns paràmetres previs que servisquen de referent per a la planificació d’actuacions adequades,
realistes i significatives per al col·lectiu destinatari. Aquest curs, dirigit a joves que desitgen desenvolupar una
labor voluntària o professional en aquest àmbit, pretén, d’una banda, provocar la reflexió crítica sobre les
pròpies capacitats i formació per a dur a terme una labor responsable i de qualitat, i, per una altra, dotar de
coneixements bàsics i recursos específics a aquelles persones que vulguen dedicar-se a la intervenció amb
aquests col·lectius.
Unitats de competència

Conèixer les característiques psicosocials i diferents etapes evolutives dels diferents grups d’edat, així
com les alteracions que poden produir-se en el procés normal del desenvolupament i el creixement que
puguen tenir com a conseqüència la necessitat d’una intervenció d’inclusió. Analitzar els possibles
contextos i col·lectius amb els quals pot donar-se l’actuació. Aprendre a dissenyar activitats adequades,
amb objectius concrets i realistes, que obeïsquen a les necessitats, habilitats i capacitats de cada tipus de
col·lectiu.
Mòduls formatius
MF1.- Aproximacions conceptuals. Història de l’Educació Especial. Principis d’inclusió. Diversitats.
Diversitat funcional motora, intel·lectual o sensorials. Síndrome de Down. Trastorn d’Espectre Autista. El
desenvolupament i les etapes evolutives segons les deficiències.
MF2.- Planificació d’activitats i organització socioeducativa. Tècniques, estratègies i recursos d’animació i
disseny d’activitats adaptades.
MF3.- La intervenció inclusiva. El perfil de l’animador de col·lectius amb diversitat funcional. Didàctica
específica. Capacitació: formació, aptituds i actituds.

Reserves

Les reserves estan tancades per aquest esdeveniment.